Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Studio Unlemited, onderdeel van Paardekooper Computerdiensten

KvK.nr. 65313739 gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Studio Unlemited, te sluiten overeenkomsten en de door ons gedane aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Algemene voorwaarden van de (potentiële) koper worden door Studio Unlemited uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.
Prijzen
In beginsel zijn alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van Studio Unlemited geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Onder prijs wordt verstaan de af fabrieksprijs, exclusief B.T.W. en zonder vracht, verzekering en opslag, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld.
Orders
De overeenkomst komt tot stand mits de op de meest recente prijslijst genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. Studio Unlemited is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is zij gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen.
Levering
Te allen tijde heeft Studio Unlemited het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen na afloop van de opgegeven levertijd. Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht. Indien de producten qua hoeveelheid , kleur, afmeting, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. in ondergeschikte mate afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan worden deze geacht te voldoen aan de overeenkomst. Onder ondergeschikt wordt een afwijking verondersteld tot maximaal 5 % van hetgeen is aangeboden. Indien de afwijking groter is dan 5 %, dan is Studio Unlemited gemachtigd de goederen om te ruilen of naar rato te crediteren. Iedere deellevering van een grotere opdracht kan de koper in rekening worden gebracht.
Reclames
Koper is verplicht om de producten direct na levering te controleren op eventuele gebreken. Reclames m.b.t. de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Studio Unlemited kenbaar gemaakt te worden. Na 8 dagen wordt de koper geacht akkoord te zijn met het geleverde. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper echter niet op.
Eigendomsvoorbehoud
Studio Unlemited behoudt het eigendom van alle geleverde zaken, totdat de koopprijs geheel is voldaan. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper machtigt ons nu reeds om terreinen of percelen te betreden, waar de zaken zich bevinden, teneinde deze terug te kunnen nemen.
Betaling
Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaats heeft gevonden, is de koper direct en van rechtswege in verzuim. Bij overschrijding van iedere betalingstermijn is de koper tevens een vergoeding verschuldigd van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, per maand over de hoofdsom. Gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (geheel) betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper, met een minimum van € 250 per geval. Bij liquidatie, faillissement en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.
Overmacht
Iedere verplichting ter nakoming van de overeenkomst van Studio Unlemited wordt opgeschort voor de duur dat nakoming niet (behoorlijk) mogelijk is, vanwege overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – doch niet uitsluitend verstaan : brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger) oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, (tijdelijk) ontbreken van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteits- en bedrijfsstoring, voor Studio Unlemited niet te voorziene stagnatie bij producenten, waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien de periode tot nakoming van de verplichtingen voor Studio Unlemited langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schadevergoeding.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Studio Unlemited is niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van koper, t.g.v. vertraagde – of ondeugdelijke levering, of gebreken aan geleverde zaken, tenzij er van opzet of grove schuld sprake is. Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken op geleverde zaken. Indien Studio Unlemited haar verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, dan is de koper gemachtigd de overeenkomst te ontbinden voor het gebrekkige gedeelte, zonder aanspraak op vergoeding voor deze ontbinding. Ontbindingen dienen immer schriftelijk te worden aangemaand.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is. Dit geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Pas nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zullen zij een beroep op de rechter doen.